Top 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โรคเบาหวาน

[PDF] บทความวิจัย – ThaiJO

ผู้เขียนบทความ : he01.tci-thaijo.org
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (27900 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้. ระยะเวลาที่เป็นโรค ดัชนีมวลกาย และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โรคเบาหวาน

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  [PDF] พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  ผู้เขียนบทความ : www.nkp-hospital.go.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (31333 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน. 7. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน. 15. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โรคเบาหวาน

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   [PDF] รายงานการวิจัย เรื่อง ภาวะโภชนาการและพฤติกรร

   ผู้เขียนบทความ : research.rmu.ac.th
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (29541 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 5 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   บทที่๒. แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. การวิจัย เรื่อง ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยเบาหวานตําบลท่าสอง. คอน อําเภอเมือง จังหวัด …

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โรคเบาหวาน

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    [PDF] ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วย โรคเบาหวาน โรง …

    ผู้เขียนบทความ : acad.vru.ac.th
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (20755 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 5 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล. ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์เกี่ยวกับโรค การป่วยเป็น.

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โรคเบาหวาน

    • Server Error
    • 404 – File or directory not found.
    • The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    [PDF] บทที่ 2

    ผู้เขียนบทความ : archive.lib.cmu.ac.th
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (39197 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 5 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้. 1. โรคเบาหวาน. 2. พฤติกรรมควบคุมน ้าตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวาน.

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โรคเบาหวาน

     คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


     [PDF] บทวิจัย

     ผู้เขียนบทความ : phep.ph.mahidol.ac.th
     รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (31757 คะแนน)
     ระดับสูงสุด : 4 ⭐
     คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
     สรุปเนื้อหาบทความ :

     เกี่ยวกับโรคเบาหวานและการรักษาโรคเบาหวาน. ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อปรับเปลี่ยน. พฤติกรรมในเรื่องของการควบคุมอาหาร การออก.

     รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โรคเบาหวาน

      คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


      Top 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โรคเบาหวาน
      อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 8 เหงื่อ ออก มือ เท้า เป็น โรค อะไร
      Scroll to top