Top 7 พฤติกรรมการออกกําลังกายหมายถึง

[PDF] บทที่2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข อง การศ

ผู้เขียนบทความ : kb.psu.ac.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (29469 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

พฤติกรรมการออกกําลังกาย หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวร างกายอย างมีแบบแผนที่. บุคคลปฏิบัติในเวลาว างนอกเหนือจากงานอาชีพ มีการใช กล ามเนื้อมัดใหญ เคลื่อนไหว …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : พฤติกรรมการออกกําลังกายหมายถึง

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  [PDF] พฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกํา …

  ผู้เขียนบทความ : www.edu.kps.ku.ac.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (30629 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 5 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  กล่าวว่า การออกกําลังกาย หมายถึง การกระทํา ใด ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อสังคมโดย กฎ กติกาการแข่งขันต่าง ๆ พฤติกรรมการออกกําลังกาย หมายถึง …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : พฤติกรรมการออกกําลังกายหมายถึง

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   บทที่ 2 – eXERCISE

   ผู้เขียนบทความ : exercisinggroup.weebly.com
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (24615 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 5 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   จรวยพร ธรนินทร์ (2534 : 71-72 ) ให้ความหมายของการออกกําลังกายว่า เป็นการออกแรงทางกายที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงทั้งระบบโครงสร้าง และทําให้กล้ามเนื้อสามารถรวมกัน …

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : พฤติกรรมการออกกําลังกายหมายถึง

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    [PDF] พฤติกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึ – ThaiJo

    ผู้เขียนบทความ : so01.tci-thaijo.org
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (31403 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 4 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. วิทยาเขตสงขลา ป การศึกษา 2554 ชั้นป ที่ 1, 2, 3 และ 4 …

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : พฤติกรรมการออกกําลังกายหมายถึง

     คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


     [PDF] บทที่2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข อง

     ผู้เขียนบทความ : digital_collect.lib.buu.ac.th
     รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (31914 คะแนน)
     ระดับสูงสุด : 5 ⭐
     คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
     สรุปเนื้อหาบทความ :

     พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ยังปฏิบัติได ไม ดีคือ การออกกําลังกาย และการศึกษาของสมจิตรา. เหง าเกษ (2539) ถึงวิถีชีวิตที่ส งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ …

     รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : พฤติกรรมการออกกําลังกายหมายถึง

      คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


      [PDF] งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของ

      ผู้เขียนบทความ : cilt.wu.ac.th
      รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (27054 คะแนน)
      ระดับสูงสุด : 5 ⭐
      คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
      สรุปเนื้อหาบทความ :

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากรใน. โรงพยาบาลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาข อมูลส วนบุคคล …

      รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : พฤติกรรมการออกกําลังกายหมายถึง

       คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


       [PDF] พฤติกรรมการสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกายของประชาชน

       ผู้เขียนบทความ : research.rmu.ac.th
       รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (32668 คะแนน)
       ระดับสูงสุด : 5 ⭐
       คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
       สรุปเนื้อหาบทความ :

       สํานักนายกรัฐมนตรี การกีฬาแหงประเทศไทย (2533 : 3) ใหความหมายของการออก. กําลังกายแบบมีแบบแผน หมายถึง การกระทําใดๆ ที่ทําใหมีการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของราง. กายเพื่อ …

       รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : พฤติกรรมการออกกําลังกายหมายถึง

        คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


        Top 7 พฤติกรรมการออกกําลังกายหมายถึง
        อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 8 3. โรคเบาหวาน
        Scroll to top