Top 7 ออร์แกเนลล์ใดผลิตโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ให้กับเซลล์ได้ตามลำดับ

ออร์แกเนลล์ – วิกิพีเดีย

ผู้เขียนบทความ : th.m.wikipedia.org
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (29302 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

Animal Cell.svg. องค์ประกอบของเซลล์สัตว์โดยทั่วไป: นิวคลีโอลัส · นิวเคลียส · ไรโบโซม (จุดเล็ก ๆ); เวสิเคิ …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ออร์แกเนลล์ใดผลิตโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ให้กับเซลล์ได้ตามลำดับ

 • ใช้ชื่อเรื่องนี้ไม่ได้

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


ชีววิทยาของเซลล์ (Cell Biology) – SciMath

ผู้เขียนบทความ : www.scimath.org
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (30029 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

11 Aug 2017 · ไม่มีออร์แกเนลล์ชนิดที่มีเยื่อหุ้ม,ไม่มี Centrioles และ Microtubules … ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำให้กับเซลล์ …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ออร์แกเนลล์ใดผลิตโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ให้กับเซลล์ได้ตามลำดับ

 • เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ (Cell and cell components)
 •      เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่สามารถแสดงคุณสมบัติและความเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างสมบูรณ์
 • การค้นพบและทฤษฎีของเซลล์
 •                   – ปี ค.ศ.1655 ได้มีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ขึ้นมา
 •                   – เมื่อมีการส่องดูชิ้นไม้คอร์คที่ฝานบาง
 •                   – พบโครงสร้างที่มีรูปร่างเป็นช่องเหลี่ยมเล็ก ๆ จึงเรียกว่า เซลล์ (Cell) หมายถึง ห้องเล็ก ๆ
 •                   – ซึ่งโครงสร้างที่พบนี้เป็นเพียงผนังเซลล์ของพืชที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากที่เซลล์ตายแล้ว
 • ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory)   
 •        Schleiden และ Schwan ได้ร่วมกันตั้งทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) มีสาระสำคัญ คือ “สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ประกอบด้วย เซลล์ และผลิตภัณฑ์ของเซลล์” (All animal and plant are composed of cell and products)  Rudolf Virchow ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์และการเพิ่มจำนวนเซลล์จากเซลล์ที่เจริญเติบโต จึงเพิ่มเติมทฤษฎีเซลล์ว่า “เซลล์ทุกชนิดย่อมมีกำเนิดมาจากเซลล์ที่มีอยู่ก่อน” 
 • ประเภทของเซลล์แบ่งได้เป็น 2 ชนิด
 • ลักษณะ Prokaryote
 • ลักษณะ Eukaryote
 • 1.ไม่มีออร์แกเนลล์ชนิดที่มีเยื่อหุ้ม,ไม่มี Centrioles และ Microtubules
 • 2. ไรโบโซมขนาดเล็ก (70 S)*
 • 3. ผนังเซลล์ (Cell Wall) ประกอบด้วยสารเคมีเรียก Peptidoglycan, ไม่มี Cellylose
 • 4. แฟลเจลลาประกอบด้วยโปรตีน Flagellin
 • 5. การแบ่งเซลล์เป็นแบบโดยตรง, ไม่มี Spindle
 • 6.การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกิดน้อยมากและไม่มีการแบ่ง Meiosis
 • 7.ส่วนใหญ่หายใจแบบไม่ใช้ O2
 • 1. มีออร์แกเนลล์ชนิดที่มีเยื่อหุ้มและมี Centrioles,Microtubules
 • 2. ไรโบโซมขนาดใหญ่ (80 S)*
 • 3. ไม่มีผนังเซลล์ยกเว้นในเซลล์พืชและเห็ด รา โดยผนังเซลล์ประกอบด้วยสาร Cellulose
 • 4. แฟลเจลลาและซีเลีย มีโปรตีน Tubulin เป็นองค์ประกอบ (9+2)
 • 5. มีการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และมี Spindle
 • 6.การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ อาศัยการแบ่ง Meiosis และมีการปฏิสนธิ
 • 7. ส่วนใหญ่หายใจแบบใช้ O2
 • โครงสร้างของเซลล์ (Structure of Cell)
 •    เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)
 • เป็นส่วนที่ห่อหุ้มส่วนต่าง ๆ ของเซลล์ไว้ทั้งหมด
 • มีความหนาประมาณ 75-100 อังสตรอม
 • ประกอบด้วย ไขมัน กลุ่มฟอสโฟลิปิด กับ โปรตีน 
 •   
 • แสดงโครงสร้างฟอสโฟลิปิด (Phospholipid) ของเยื่อหุ้มเซลล์
 • โครงสร้างของเยื้อหุ้มเซลล์
 • The Davson-Daniell Model
 • Fluid mosaic model (ยอมรับในปัจจุบัน)
 • โครงสร้างเยื้อหุ้มเซลล์แบบ Fluid Mosaic Model
 • Singer และ Nicolson ได้เสนอ Fluid Mosaic Model
 • มีการจัดเรียงตัวของไขมัน 2 ชั้น (Lipid Bilayer) โดยโมเลกุลของไขมันหันเอาด้านห่าง
 • กรดไขมันชนิดไม่มีประจุ (Non-Polar) ไม่ชอบนํ้า (Hydrophobic) จะหันเข้าหากัน
 • หัวเป็นกลีเซอรอล มีประจุ (Polar)  ชอบนํ้า (Hydrophilic) จะหันเข้าสู่ด้านนอกและในเซลล์ 
 • *ไกลโคลิปิด (Glycolipid) หรือ ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำให้กับเซลล์ โดยเป็นตัวรับที่มีความจำเพาะต่อสารเคมีบางชนิด
 • * เยื่อหุ้มเซลล์มีรูขนาดเล็กที่อนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 อังสตรอม แพร่ผ่านได้ เยื่อเซลล์จึงมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน (Semipermeable Membrane) ทำให้สาร บางชนิดผ่านเข้าออกได้ เกิดการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมและการกระจายของประจุไฟฟ้าระหว่างภายในกับภายนอกเซลล์ 
 • โปรตีนบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ 
 • โปรตีนภายใน (Integral Protein)
 • เป็นโปรตีนที่โมเลกุลแทรกอยู่ในชั้นของไขมัน
 • ส่วนที่ไม่มีประจุ (Non Polar) อยู่ด้านใน ส่วนที่มีประจุ (Polar) ทะลุออกมาด้านนอก
 • เป็นโปรตีนตัวพา (Carier Protein) ทำให้ นํ้า ไอออน (Ions) หรือสารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ได้   
 • โปรตีนภายนอก (Peripheral Protein)
 • เป็นโปรตีนที่วางตัวอยู่นอกชั้นไขมัน ส่วนใหญ่อยู่ด้านไซโตพลาสซึม
 • ทำหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ ลำเลียงสาร (Transport Protein) เอนไซม์ (Enzyme) โปรตีนตัวรับ (Receptor Protein) เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ (Intercellular Junctions) การจำกันได้ของเซลล์ (Cell-Cell recognition) ยึดโครงสร้างของเซลล์และของเหลวภายในเซลล์ (Attachment to the cytoskeleton and extracellular matrix (ECM))
 • สารเคลือบเซลล์ (Cell Coat)
 • เซลล์สัตว์พบไกลโคโปรตีน ถ้าถูกทำลายจะทำให้เซลล์จำกันไม่ได้มีแต่การเจริญ (Growth) แต่ไม่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ (Differentiation) เช่น เซลล์มะเร็ง
 • เซลล์พืชอาศัยผนังเซลล์ (Cell Wall) โดยมี cellulose เป็นแกนกลางและมี Lignin Cutin Pectin และ Suberin อยู่ด้านนอก มีช่องติดต่อระหว่างเซลล์ คือ พลาสโมเดสมาตา (Plasmodesmata)
 • ผนังเซลล์ของสาหร่าย ประกอบด้วย Pectin เป็นส่วนใหญ่ กับ Cellulose
 • ผนังเซลล์ของฟังไจ เป็น Chitin
 • ผนังเซลล์ของแบคทีเรียคือ Peptidoglycan ทำให้แบคทีเรียสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี 
 • หน้าที่ของเยื่อเซลล์ (Function of Cell Membrane)
 • เยื่อเซลล์ทำหน้าที่เป็นเสมือนรั้วบ้าน กั้นเซลล์ออกจากกัน และสิ่งแวดล้อม
 • ควบคุมการเคลื่อนย้ายสารผ่านเข้าออกเซลล์
 • รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมภายในเซลล์
 • มีโปรตีนตัวรับ (Receptor Protein) เป็นตัวรับสาร ทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน
 • ไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) 
 • ประกอบด้วย ไซโตซอล (Cytosal หรือ Cytoplasmic Matrix) เป็นของเหลวที่ประกอบด้วย สารอินทรีย์ และ สารอนินทรีย์ รวมถึงสารแขวนลอยต่าง ๆ มีลักษณะคล้ายวุ้น
 • เป็นแหล่งของปฏิกิริยาเคมี
 • มีออร์แกเนลล์ (Organelles) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่เป็นอวัยวะของเซลล์
 • นอกจากนี้ยังมีสิ่งไร้ชีวิต (Inclusion Body) ซึ่งเป็นสารที่เซลล์สร้างและสะสมไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะพบได้เฉพาะเซลล์บางชนิด และบางเวลาเท่านั้น เช่น สารที่มีโครงสร้างเป็นเม็ดหรือแกรนูลเพื่อการส่งออกไปนอกเซลล์ เช่น สารคัดหลั่ง สารสื่อประสาทพวกฮอร์โมน หยดไขมัน (Lipid Droplet) ไกลโคเจน (Glycogen) และสารสีพวกเมลานิน (Melanin) ซึ่งทำให้เกิดสีผิวเข้ม เป็นต้น 
 • ออร์แกเนลล์ (Organelles) มีโครงสร้าง (Structure) และหน้าที่ (Function) ที่แน่นอน อยู่ในไซโตซอล  
 • แสดงรูปร่างของออร์แกเนลล์ต่างๆที่สามารถพบได้ภายในเซลล์ยูคาริโอต
 • ร่างแหเอนโดพลาสซึม (Endoplasmic Reticulum, ER)
 •  มีลักษณะเป็นท่อกลวงทรงกระบอก หรือ แบน เรียงตัวเป็นร่างแห เป็นเยื่อชั้นเดียว มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์ มี 2 ชนิด คือ ชนิดหยาบและชนิดเรียบ
 •           1.1 ร่างแหเอนโดพลาสซึมชนิดหยาบ (Rough Endoplasmic Reticulum, RER)
 •                 – เป็นท่อแบนเรียงทับซ้อนกันเป็นชั้น
 •                 – มีไรโบโซม (Ribosome) เกาะที่ผิวด้านนอกทำให้มีผิวขรุขระ
 •                – ทำหน้าที่ลำเลียงโปรตีนที่สร้างจากไรโบโซม เพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์ เช่น อิมมูโนโกลบุลิน (Immunoglobulin) เอนไซม์ (Enzyme) และฮอร์โมน (Hormone)
 •                – ทำงานร่วมกับกอลจิ คอมเพล็กซ์ (Golgi Complex) ทำหน้าที่สะสมให้มีความเข้มข้นก่อนส่งออก
 •           1.2 ร่างแหเอนโดพลาสซึมชนิดเรียบ (Smooth Endoplasmic Reticulum, SER)
 •               – มีผิวเรียบเป็นท่อทรงกระบอกโค้งงอ
 •               – ทำหน้าที่สังเคราะห์และหลั่งสาร สเตอรอยด์ฮอร์โมน จึงพบมากในเซลล์ต่อมหมวกไต เซลล์เลย์ดิกในอัณฑะ และเซลล์ในรังไข่
 •               – สังเคราะห์โปรตีน กำจัดสารพิษที่เซลล์ตับ
 •              – เผาผลาญโคเลสเตอรอล และไกลโคเจน
 •              – ในเซลล์กล้ามเนื้อ (Sarcoplasmic Reticulum) ทำหน้าที่ส่งถ่ายแคลเซียม ซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อ  
 • ถุงกอลจิ คอมเพล็กซ์ (Golgi complex)
 •             – เป็นออร์แกเนลล์ที่ติดต่อกับ ER มีลักษณะเป็นถุงแบนที่มีเยื่อ 2 ชั้น เรียกว่า Cisterna
 •             – บรรจุโปรตีนที่รับมาจาก RER เพื่อสังเคราะห์เป็นสารหลายชนิดที่พร้อมจะใช้งานได้ใน Vacuole Sac
 •             – หน้าที่สร้าง ไลโซโซม  อะโครโซม (Acrosome)  สร้างเมือกในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ สร้างแผ่นเซลล์ (Cell Plate) ในการแบ่งเซลล์ของพืช  
 •  ไรโบโซม (Ribosome)
 •            – พบในไซโตพลาสซึมของเซลล์ทุกชนิด และยังพบในไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์  
 •            – เป็นออร์แกเนลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ 0.015-0.025 ไมครอน     
 •            – ประกอบด้วย โปรตีน และ rRNA
 •            – ไม่มีเยื่อหุ้ม มี 2 หน่วยย่อย (2 Sub Unit)
 •            – ไรโบโซม เกาะติดกับสาร mRNA (Free Poly Ribosome) ทำหน้าที่สร้างโปรตีนเพื่อใช้เป็นเอนไซม์ในเซลล์
 •            –  ไรโบโซม (Poly Ribosome) เกาะติดกับผนังด้านนอกของ RER ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์
 • ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria)
 •             – พบในเซลล์ยูคาริโอตทุกชนิด   
 •             – มีรูปร่างเป็นแท่งยาว กลมหรือรี ยาวประมาณ 2-6 ไมโครเมตร
 •             – มีเยื่อ 2 ชั้น ชั้นนอกเรียบ ชั้นในพับทบเป็นท่อเรียกว่า คริสตี้ (Cristae) ด้านในเป็นของเหลวเรียก Matrix
 •             – เยื่อชั้นนอกทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างฟอสโฟลิปิด เยื่อชั้นในเป็นที่เกาะของเอนไซม์ที่
 •             – ทำหน้าที่ผลิตสารพันธะพลังงานสูง คือ ATP (Adenosine Triphosphate)   
 •             – สามารถแบ่งตัวได้เนื่องจากมี  DNA และ ไรโบโซม  และมีวงจรชีวิตอยู่ได้ 10-12 วัน                
 • พลาสติด (Plastid)
 •             – พบเฉพาะในเซลล์พืชและสาหร่าย มีรูปร่างเป็นแท่งกลมรี มีเยื่อ 2 ชั้น มี DNA จึงแบ่งตัวได้
 •             – แบ่งออกเป็น 3 ชนิด  
 •                         คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) โครโมพลาสต์ (Chromoplast) และลิวโคพลาสต์ (Leucoplast)
 • คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)
 • มีเยื่อ 2 ชั้น
 • ทำหน้าที่จับพลังงานแสง เพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในปฏิกิริยาการใช้แสง (Light Reaction)
 • คลอโมพลาสต์ (Chromoplast)
 • เป็นพลาสติดที่ไม่มีคลอโรฟิล แต่มีสารชนิดอื่น เช่น คาโรตีนอยด์ (Carotenoid) ทำให้เกิดสีส้ม ไฟโคบิลิน (Phycobilin)
 • จับพลังงานแสงได้ ในช่วงคลื่นแสงต่าง ๆ ที่คลอโรฟิลไม่สามารถจับได้ คลอโมพลาสต์จึงช่วยคลอโรพลาสต์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
 • ลิวโคพลาสต์ (Leucoplast) 
 • ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต พบมากในส่วนที่สะสมอาหาร
 • ไลโซโซม (Lysosome)
 •             – มีเยื่อชั้นเดียว
 •             – ภายในจะบรรจุเอนไซม์ซึ่งย่อยสลายด้วยนํ้า (Hydrolytic Enzyme) ชนิดต่าง ๆ มากกว่า 40 ชนิด
 •             – สร้างมาจากกอลจิ คอมเพล็กซ์ แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ
 •                     1) Primary (Vergin) Lysosome เป็นไลโซโซมแรกสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารภายในเซลล์
 •                     2) Secondary Lysosome หรือ Phagosome เป็นไลโซโซมที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่เข้าสู่เซลล์   
 •                     3) Residual Body เป็นไลโซโซมที่บรรจุกากที่เหลือจากการย่อย และดูดซึมกลับของเซลล์ ซึ่งรอการกำจัดออกทางเยื่อเซลล์โดยกระบวนการ Exocytosis
 •                     4) Autophagic Vacuole หรือ Auto phagosome เป็นไลโซโซมที่ทำลายองค์ประกอบหรือออร์แกเนลล์ของเซลล์ที่หมดอายุ                         หรือมีพยาธิสภาพเป็นการย่อยส่วนต่าง ๆ ของเซลล์ตัวเอง เรียกว่า Autolysis
 • เพอร์รอกซิโซม หรือไมโครบอดี (Peroxisome or Micro Body)
 •             – มีเยื่อหุ้มชั้นเดียว
 •             – เก็บเอนไซม์พวก Catalase Dehydrogenase พบในเซลล์สัตว์เช่น เซลล์ตับ เซลล์ท่อไต และเซลล์พืช
 •             – หน้าที่ทำลายสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ ออกซิเจนที่มากเกินพอในเซลล์
 • เซนตริโอล (Centriole)
 •             – เป็นออร์แกเนลล์ที่พบในเซลล์สัตว์ แต่ไม่พบในเซลล์พืช
 •             – มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกไม่มีเยื่อหุ้ม 2 อัน วางตัวในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกัน
 •             – ทำหน้าที่สร้างเส้นใยสปินเดิล (Spindle Fiber) เพื่อยึดติดกับโครโมโซม เพื่อดึงโครโมโซมไปอยู่คนละขั้วของเซลล์     
 •             – เซลล์พืชไม่มีเซนตริโอล จะมีโพลาร์ แคพ (Polar Cap) เพื่อทำหน้าที่สร้างเส้นใยสปินเดิลในเซลล์   
 • แวคิวโอล (Vacuole)
 •             1) Sap Vacuole เป็นแวคิวโอลในเซลล์พืช สะสมสารต่าง ๆ ที่พืชสร้างขึ้นในเซลล์ที่เกิดใหม่ ๆ  
 •             2) Contractile Vacuole พบในพวกโปรโตซัวนํ้าจืด เช่น อะมีบา พารามีเซียม ทำหน้าที่เก็บและขับถ่ายของเหลวส่วนเกินออกจากเซลล์
 •             3) Food Vacuole พบในโปรโตซัวบางชนิดและเซลล์สัตว์ชั้นสูง ที่กินสิ่งแปลกปลอม   
 • โครงสร้างหลักของเซลล์ (Cell Cytoskeleton)
 • ไมโครทูบูล (Microtubule)   
 •             – ทำหน้าที่รักษารูปทรงของเซลล์ ช่วยในการขนส่งภายในเซลล์ โดยการยืดหยุ่นของโปรตีน  
 •             – ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของไซโตพลาสซึม (Cytoplasmic Streaming หรือ Cyclosis)
 •             – ช่วยในการเคลื่อนไหวของออร์แกเนลล์  
 •             – เป็นส่วนประกอบของเซนตริโอล ซีเลีย
 • ไมโครฟิลาเมนต์ (Microfilament)
 •             – ประกอบด้วยโปรตีน แอคติน (Actin) ทำงานร่วมกับโปรตีนมัยโอซิน (Myosin Filament)
 •             – ช่วยในการเคลื่อนย้ายออร์แกเนลล์ การหดตัวและการแบ่งเซลล์
 • อินเตอร์มีเดียทฟิลาเมนต์ (Intermediate Filament) 
 •             -โครงสร้างเสริมเซลล์ มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามชนิดของเซลล์
 • นิวเคลียส (Nucleus)
 •             – นิวเคลียสเป็นออร์แกเนลล์ขนาดใหญ่ รูปร่างกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-10 ไมโครเมตร
 • ประกอบด้วย
 • เยื่อหุ้มนิวเคลียส (Nuclear Membrane) เป็น Unit Membrane 2 ชั้น
 • นิวคลีโอพลาสซึม (Nucleoplasm)
 • นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็นโมเลกุลของ DNA ที่ขดตัวเป็นก้อน ฝังตัวอยู่ในนิวคลีโอพลาสซึม สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ภายในนิวเคลียส สามารถรวมตัวและแบ่งตัวได้ ทำหน้าที่สังเคราะห์ RNA
 •  
 • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 • เซลล์ที่มีชีวิตจะลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ตลอดเวลา โดยการลำเลียงสารเกิดได้ 2 แบบ คือ
 • ลำเลียงโดยไม่ใช้พลังงาน (Passive Transportation)
 • การลำเลียงโดยใช้พลังงาน (Active Transportation)
 • (การนำสารเข้าออกเซลล์อาจทำโดยทะลุผ่านเยื่อเซลล์ หรือใช้วิธีการสร้างถุงหุ้มสาร (Vesicle))
 • แสดงรูปแบบการลำเลียงสารแบบ Passive transport และ Active transport
 • http://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/reviewing-passive-active-transport-passive-active-transport-used-move-molecules-cells-show-q12399141
 • การลำเลียงโดยไม่ใช้พลังงาน (Passive Transportation)
 • การแพร่ (Diffusion)
 •        เคลื่อนที่ของอนุภาคของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นตํ่า เพื่อการกระจายอนุภาคของสารอย่างสมํ่าเสมอ การแพร่จะหยุดและที่สภาวะสมดุลการแพร่อนุภาคของสารยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเข้มข้นที่เฉลี่ยเท่ากันทุกบริเวณ  
 •  การแพร่มีหลายวิธี ได้แก่
 • การแพร่ธรรมดา (Simple Diffusion)
 • เป็นการแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยละลายตัวในเยื่อหุ้มเซลล์ และผ่านทางรูหรือช่องของเยื่อหุ้มเซลล์
 • สารชนิดที่ละลายในไขมัน เช่น อัลกอฮอล์ ฮอร์โมนสเตอรอยด์ จะแพร่ผ่านเยื่อเซลล์ได้ดี
 • รูหรือช่องว่างของเซลล์เกิดจากโมเลกุลของโปรตีนที่มีประจุที่แทรกอยู่ในชั้นของไขมัน เป็นช่องให้โมเลกุลของนํ้าและสารโมเลกุลขนาดเล็กผ่านเข้าออกได้ สารที่แพร่ผ่านทางช่องนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกไม่ละลายในไขมัน
 • สารที่มีประจุลบจะแพร่ผ่านได้ดีเพราะโปรตีนมีประจุบวก
 • สารที่ไม่มีประจุ แต่มีขนาดเล็ก ก็จะแพร่ผ่านทางรูหรือช่องเยื่อเซลล์ได้ดี  
 • การแพร่โดยอาศัยตัวพา (Facilitated Diffusion)
 • สารขนาดใหญ่บางชนิดไม่สามารถผ่านช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ เช่น กรดอะมิโน นํ้าตาล กลีเซอรอล
 • จะแพร่ผ่านเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยโปรตีนตัวพา (Carier Protein) ในชั้นไขมัน
 • การแพร่แบบอาศัยตัวพาจะมีอัตราการแพร่เร็วกว่าการแพร่ธรรมดาหลายเท่าตัว
 • ออสโมซิส (Osmosis)
 • การแพร่ของนํ้าผ่านเยื่อกั้น (Membrane) โดยมีทิศทางการแพร่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยไปยังด้านที่มีความเข้มข้นมาก
 • นํ้าแพร่ผ่านถุงจะทำให้เกิดแรงดันรอบ ๆ ถุง ทำให้ถุงเต่ง (Turgid) เรียกแรงดันเต่ง (Turgor Pressure)
 •  
 • สารละลายกับการออสโมซิส  
 • แสดงผลของสารละลายกับการออสโมซิส โดยสารละลายไฮเพอร์โทนิคมีผลให้เซลล์เหี่ยว สารละลายไอโซนิคทำให้เซลล์มีสภาพปกติ สารละลายไฮโพโทนิคทำให้เซลล์เต่งจนแตก 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Osmosis
 •  
 • Hypotonic Solution ภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นต่ำกว่าภายในเซลล์
 • นํ้าจากสารละลายจะแพร่เข้าสู่เซลล์ทำให้เซลล์เต่ง
 • เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า พลาสมอพไทซิส (Plasmoptysis)
 • ถ้าเป็นเซลล์พืช เซลล์จะไม่แตก แต่ในเซลล์สัตว์จะทำให้บวมและแตกได้  
 • Hypertonic Solution สารละลายภายนอกมีความเข้มข้นสูงกว่าภายในเซลล์
 • นํ้าจะแพร่ออกจากเซลล์ทำให้เซลล์เหี่ยว เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า พลาสโมลิซิส (Plasmolysis)
 • เห็นได้ชัดเจนในเซลล์สัตว์
 • Isotonic Solution สารละลายมีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์
 •         Dialysis เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกอนุภาคขนาดเล็กซึ่งมีขนาดแตกต่างกันออกจากกัน โดยการแพร่ (diffusion) ผ่านเยื่อ (permeable membrane) ตัวอย่างเช่น ในสารละลายที่มีทั้งโปรตีนและเกลือ จะสามารถแยกเกลือออกจากโปรตีนได้โดยให้สารละลายแพร่ผ่านเยื่อที่ยอมให้อนุภาคของเกลือผ่านได้เท่านั้น กระบวนการดังกล่าวเป็นลักษณธที่คล้ายกับการแพร่และการออสโมซิส
 • การลำเลียงโดยใช้พลังงาน (Active Transportation)
 • สารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารตํ่าเคลื่อนที่ไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงโดยใช้พลังงาน ATP
 • เช่น การลำเลียงสาร Na+ และ K+ ในการเกิดกระแสประสาท
 • การลำเลียงสารโดยการสร้างถุง (Vesicular or Bulk Transportation)
 • แสดงกระบวนการลำเลียงสารออกนอกเซลล์ (Exocytosis) และ การลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ (Endocytosis)
 • http://lifeofplant.blogspot.com/2011/04/endocytosis-and-exocytosis.html
 • Exocytosis เป็นการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกนอก เช่น เซลล์เยื่อบุผนังกระเพาะอาหารจะมีการคัดหลั่ง (Secretion) ของสารพวกเอนไซม์
 • Endocytosis เป็นการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ โดยใช้ส่วนของเยื่อเซลล์โอบล้อมสารที่จะนำเข้าสู่เซลล์ให้เป็นถุงแล้วกลืนเข้าไปในไซโตพลาสซึม
 •             1) Phagocytosis เป็นการกลืนสารที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่ โดยการไหลของไซโตพลาสซึม ทำให้เยื่อเซลล์ยื่นออกไปเป็นขาเทียม (Pseudopodium) หุ้มล้อมสาร
 •             2) Pinocytosis เป็นการกลืนสารขนาดใหญ่ที่อยู่ในรูปของสารละลาย โดยสร้างหลุมหรือถํ้าที่เยื่อเซลล์ โดยเยื่อเซลล์เว้าเข้าไปในไซโตพลาสซึม เมื่อสารตกลงไปแล้วเชื่อมปากหลุมให้ปิด เกิดเป็น Vesicle อยู่ในไซโตพลาสซึม
 •             3) Receptor-Mediated Endocytosis เป็นการนำสารเข้าสู่เซลล์ โดยอาศัยโปรตีนตัวรับ (Receptor Protein) บนเยื่อเซลล์ทำหน้าที่จับกับสารก่อนที่เยื่อเซลล์จะเว้าเข้าไปในไซโตพลาสซึม แล้วสร้างเป็น Vesicle
 • แหล่งที่มา
 • จิรัสย์  เจนพาณิชย์. (2552).  BIOLOGY for high school students (พิมพ์ครั้งที่ 19).  กรุงเทพฯ:             บูมคัลเลอร์ไลน์.
 • สมาน  แก้วไวยุทธ. (2551).  100 จุดเน้นชีววิทยา ม.4-5-6 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:              ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558).  หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (พิมพ์ครั้งที่ 7).  กรุงเทพฯ:            องค์การค้าของ สกสค.ลาดพร้าว.
 • Reece, J. B  and  Campbell, N. A. (2011).  Campbell biology (10th).  Boston, Benjamin Cummings: Pearson. 
อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 5 ดูดไขมัน หมอลูกหนู ราคา

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


ออร์แกเนลล์ (organelle)

ผู้เขียนบทความ : www.digitalschool.club
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (35517 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

ออร์แกเนลล์ (organelle)มีหลายชนิดโดยเฉพาะในเซลล์ยูคาริโอตของสัตว์ชั้นสูง ตัวอย่างเช่น กอลจิ คอมเพล็กซ์ (Golgi complex), ไรโบโซม (Ribosome), เอนโดพลาสมิกเรติคูลั …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ออร์แกเนลล์ใดผลิตโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ให้กับเซลล์ได้ตามลำดับ

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  เซลล์สัตว์ เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสัตว์ และมีออร์แกเนลล์ต่างๆ เป็นส่วนประกอบ

  ผู้เขียนบทความ : ngthai.com
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (35654 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  1 Nov 2018 · เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) · นิวเคลียส (Nucleus) · ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) · ร่างแหเอนโดพลาซึม (Endoplasmic Reticulum, ER) · ไรโบโซม (Ribosome).

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ออร์แกเนลล์ใดผลิตโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ให้กับเซลล์ได้ตามลำดับ

  • เซลล์สัตว์ และส่วนประกอบภายในเซลล์
  • เซลล์สัตว์ เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสัตว์ ซึ่งภายในเซลล์ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ (organelles) ต่างๆ
  • เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)
  • นิวเคลียส (Nucleus)
  • ไซโทพลาซึม (Cytoplasm)
  • ร่างแหเอนโดพลาซึม (Endoplasmic Reticulum, ER)
  • ไรโบโซม (Ribosome)
  • ไลโซโซม (Lysosome)
  • ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)
  • กอลจิบอดี (Golgi Body) หรือกอลจิคอมเพล็กซ์ (Golgi Complex)
  • อ่านเพิ่มเติม เซลล์พืช และส่วนประกอบภายในเซลล์
  • Sustainability
  • Latest Stories
  • Tags
  • Follow Me
  • NATIONAL GEOGRAPHIC ASIA
  • Contact
  • Privacy Overview

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  องค์ประกอบโปรตีนจะแทรกอยู่ในชั้นบน ส่วนกลาง หรือ ส่วนล่างของชั้นฟอสโฟลิพิด

  ผู้เขียนบทความ : il.mahidol.ac.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (32297 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  -ห่อหุ้มของเเหลวและออร์แกเนลล์ส่วนใหญ่เอาไว้ … เป็นที่สำหรับเติมคาร์โบไฮเดรต (โอลิโกแซคคาไรด์) ให้กับโปรตีนที่จะถูกส่งออก นอกเซลล์ ซึ่งก็คือ ไกลโคโปรตีน

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ออร์แกเนลล์ใดผลิตโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ให้กับเซลล์ได้ตามลำดับ

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   เซลล์ และ ออร์แกเนลล์ สรุปใน 10 นาที (cell and organelle) – YouTube

   ผู้เขียนบทความ : m.youtube.com
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (20325 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 5 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   Duration: 8:20
   Posted: 9 Apr 2019

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ออร์แกเนลล์ใดผลิตโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ให้กับเซลล์ได้ตามลำดับ

   • https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dzcz_jsr8jD4

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   กล้ามเนื้อล้าจากการสลายไกลโคเจน | Bangkok Hospital

   ผู้เขียนบทความ : www.bangkokhospital.com
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (29556 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 4 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   ขบวนการเก็บสะสมไกลโคเจนของร่างกาย. เมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตจะย่อยคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วดูดซึมเข้ากระแสเลือด และส่งไปยังเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ …

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ออร์แกเนลล์ใดผลิตโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ให้กับเซลล์ได้ตามลำดับ

   • ค้นหาแพทย์ ทำนัด ติดต่อเรา Bangkok Hospital Logo https://www.bangkokhospital.com บริการ
   • ข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ
   • ข้อมูลสุขภาพ
   • เกี่ยวกับเรา
   • TH
   • EN
   • กล้ามเนื้อล้าจากการสลายไกลโคเจน
   • แนะนำอาหารสำหรับนักกีฬา
   • ข้อมูลโดย
   • สอบถามเพิ่มเติมที่
   • สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
   • ติดตามข่าวสาร
   • รับข่าวสาร
   • ข้อเสนอแนะ
   • ติดตามเรา
   • บริการ
   • บริการ
   • ข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ
   • ข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ
   • ข้อมูลสุขภาพ
   • ข้อมูลสุขภาพ
   • เกี่ยวกับเรา
   • เกี่ยวกับเรา
   • เครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ
   • เครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   Top 7 ออร์แกเนลล์ใดผลิตโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ให้กับเซลล์ได้ตามลำดับ
   Scroll to top