Top 8 แบบสอบถาม โรคเบาหวาน

[DOC] แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้เขียนบทความ : www.pro.moph.go.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (25300 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 12 ข้อ. ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเบาหวาน อาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และ …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : แบบสอบถาม โรคเบาหวาน

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  [PDF] พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  ผู้เขียนบทความ : www.nkp-hospital.go.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (28032 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 5 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 148 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Simpling). เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : แบบสอบถาม โรคเบาหวาน

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   [PDF] UW13146 แบบสอบถามเบาหวาน revised 02 – axa-contento-118412.eu

   ผู้เขียนบทความ : ktaxa.cdn.axa-contento-118412.eu
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (36100 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 5 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   แบบสอบถามโรคเบาหวาน. กรมธรรม ประกันภัยเลขที่. 1/1. กันยายน พ.ศ. 2559.

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : แบบสอบถาม โรคเบาหวาน

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    อาการเบาหวาน เป็นอย่างไร ทดสอบความเสี่ยงเบาหวานก่อนสาย!

    ผู้เขียนบทความ : www.princsuvarnabhumi.com
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (29946 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 5 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    อาการของโรคเบาหวาน” ไม่ใช่แค่น้ำตาลสูง สังเกตได้อย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่า มี อาการเบาหวาน สามารถทำแบบทดสอบความเสี่ยงเบาหวานได้ที่นี่.

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : แบบสอบถาม โรคเบาหวาน

    • โรคเบาหวาน คืออะไร?
    • ค่า BMI บอกภาวะของท่าน
    • คำนวนค่า BMI ของท่าน
    • การตรวจวินิจฉัย โรคเบาหวาน
    • การรักษา เบาหวาน
    • การรักษาแบบใช้ยา
    • การรักษาแบบไม่ใช้ยา
    •  
    • รักษาเบาหวานแบบไหนที่เรียกว่ารักษาแล้วได้ผลดี?
    • หากคุณมีความเสี่ยงเบาหวานและต้องการนัดหมายแพทย์ เพื่อทำการปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่นี่
    • © COPYRIGHT 2022 PRINCIPAL CAPITAL

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    แบบประเมินความเสี่ยง – สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

    ผู้เขียนบทความ : www.dmthai.org
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (20133 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 4 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    ดังแบบสอบถามด้านล่าง แล้วนำข้อมูลมาคำนวนเป็นคะแนน (risk score) สามารถใช้ทำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต (ใน 12 ปีข้างหน้า) ได้แม่นยำพอสมควรในไทย …

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : แบบสอบถาม โรคเบาหวาน

    • แบบการประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2
    • อายุของคุณ
    • เพศของคุณ
    • ดัชนีมวลกายของคุณ
    • เส้นรอบเอวของคุณ
    • เป็นโรคความดันโลหิตสูง
    • ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ หรือ พี่น้อง)
    • ผลรวมคะแนน : {{ score }}
    • คะแนนความเสี่ยงโอกาสการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปี ข้างหน้าของท่านคือ น้อยกว่าร้อยละ 5
    • ระดับความเสี่ยง “น้อย” โอกาสเกิดเบาหวาน 1/20
    • ข้อแนะนำ
    • คะแนนความเสี่ยงโอกาสการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปี ข้างหน้าของท่านคือ ร้อยละ 5-10
    • ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” โอกาสเกิดเบาหวาน 1/12
    • ข้อแนะนำ
    • คะแนนความเสี่ยงโอกาสการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปี ข้างหน้าของท่านคือ ร้อยละ 11-20
    • ระดับความเสี่ยง “สูง” โอกาสเกิดเบาหวาน 1/7
    • ข้อแนะนำ
    • คะแนนความเสี่ยงโอกาสการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปี ข้างหน้าของท่านคือ มากกว่าร้อยละ 20
    • ระดับความเสี่ยง “สูงมาก” โอกาสเกิดเบาหวาน 1/3 – 1/4
    • ข้อแนะนำ
    • การคัดกรองเบาหวานควรทำใน
    • หากมีอาการดังต่อไปนี้ 3 อาการขึ้นไป สงสัยอาจจะเป็นเบาหวาน

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    ผู้เขียนบทความ :
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (23902 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 5 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : แบบสอบถาม โรคเบาหวาน

     คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


     ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ …

     ผู้เขียนบทความ : he01.tci-thaijo.org
     รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (31083 คะแนน)
     ระดับสูงสุด : 5 ⭐
     คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
     สรุปเนื้อหาบทความ :

     ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 … 113 ราย สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ …

     อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 7 ดูดไขมัน โคราช

     รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : แบบสอบถาม โรคเบาหวาน

     • ผู้แต่ง
     • บทคัดย่อ
     • Journal Information
     • homethaijo
     • manual
     • flagcounter
     • facebook
     • logo
     • ฉบับปัจจุบัน
     • Information

     คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


     [PDF] ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ

     ผู้เขียนบทความ : mis.ratchathani.ac.th
     รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (24049 คะแนน)
     ระดับสูงสุด : 4 ⭐
     คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
     สรุปเนื้อหาบทความ :

     2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด. ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1 …

     รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : แบบสอบถาม โรคเบาหวาน

      คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


      Top 8 แบบสอบถาม โรคเบาหวาน
      Scroll to top